Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2004, Chương trình giáo dục tại Trường MG Đại Ân 2 được xây dựng dựa trên chương trình GDMN của BGD&ĐT ban hành, phù hợp với khả năng của trẻ, tình hình phát triển kinh tế của địa phương.