Trường Mẫu giáo Đại Ân 2 có 03 điểm trường. điểm trung tâm có 09 phòng học và 01 phòng chức năng; Điểm Tú Điềm có 04 phòng học; Điểm Lâm Dồ có 02 phòng học;

Các phòng đều đảm bảo an toàn, khang trang, sạch đệp thu hút trẻ

Đồ dùng đồ chơi khá đầy đủ đảm bảo phục vụ các hoạt động học và chơi của trẻ.